Opće informacije
Naziv predmeta Baze podataka
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6
Sati (P+V+S) 15+30+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Kako će studenti u svakom slučaju u svom budućem poslu imati doticaja s bazama podataka, potrebno je osigurati da znaju pravilno definirati temeljne pojmove vezane uz baze podataka. Dio studenata će raditi na nivou administriranja i održavanja baza podataka, dok će drugi dio kreirati nove baze, modele i relacije. U ovom predmetu je nužno dobiti osnove baza. Student bi trebao moći:

 • izraditi i razumjeti jednostavniji konceptualni odnosno logički model podataka
 • definirati temeljne naredbe SQL jezika, te rješavati jednostavnije programske zadatke u SQL-jeziku,
 • samostalno koristiti Microsoft Access, MySQL, MSSQL server i SQLite,
 • razumjeti što je ODBC i moći ga praktično koristiti

Očekivani ishodi učenja

 • Na temelju problema iz realnog svijeta modelirati vlastitu bazu podataka
 • Kreirati bazu u alatima MSSQL server, MySQL, MS Access i SQLite
 • Kreirati osnovne elemente baze podataka (tablica, view, stored procedura)
 • Kreirati jednostavne skripte korištenjem jezika SQL
 • Napraviti dijagram strukture baze podataka
 • Voditi i provesti proceduru backup/restore baze podataka
 • Napisati jednostavnu aplikaciju koja može izvršiti jednostavne SQL naredbe na bazi podataka (MSSQL server) korištenjem znanja iz prethodno položenih predmeta

Sadržaj

Uvod u kolegij i baze podataka. Pojam baze podataka, sadržaj baze podataka – podaci i meta-podaci. Model podataka, semantika, ANSI/SPARC arhitektura. Apstrakcije podataka. Konceptualno modeliranje – ER-model.
Relacijski model podataka – uvod, struktura, integritet. Operacije u relacijskom modelu podataka. Logički model podataka – normalizacija, IDEF1X . SQL – pojam, standard, razvoj. SQL DDL. SQL DML. Napredna upotreba SQL.
Transakcije, procedure, funkcije, trigeri. Sigurnost i zaštita – autorizacija, privilegije. Pogledi – vrste, namjena.
Vjernost DBMS sa RMP i Coddova pravila. Distribuirane baze. Napredni koncepti i primjene baza podataka.
Nerelacijske baze podataka (MONGODB).

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
 • 2. Tina Kaštelan, Ivan Mesic: Uvod u baze podataka, Algebra, Zagreb, 2009.

DOPUNSKA

 • 1. M. Varga: Baze podataka, DRIP- Zagreb, 1994.
 • 2. S. Tkalac: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
 • 3. E. F. Codd, The Relational Model for Database Management: Version 2, Addison Wesley Publishing Company, April 1990