Opće informacije
Naziv predmeta E-learning
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 3. (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student bi morao poznavati osnovnu terminologiju e-learninga. Morao bi moći samostalno kreirati odnosno
prilagoditi postojeće open-source rješenje za e-learning zahtjevima kupca, sudjelujući u kreiranju sadržaja kao
konzultant te realizirajući isti.

Očekivani ishodi učenja

  • Usvojiti paradigmu e-učenja.
  • Navesti tehnologije koje se koriste za e-učenje.
  • Na primjerima navesti što se prednosti a što nedostaci e-učenja.
  • Navesti neka postojeća open source rješenja te način njihove prilagodbe.
  • Dizajnirati vlastiti e-predmet kroz rad u laboratoriju

Sadržaj

Paradigma E-učenja, klasifikacija. Prednosti i nedostavi e-učenja. Tehnologije koje se koriste prilikom e-učenja. LMS
sustavi. Postojeća open source rješenja – tehnike koje se koriste, prilagodba, lokalizacija jezika.

Literatura

OBVEZATNA:
1. M. Arshavskiy (2013), Instructional Design for eLearning: Essential guide to creating successful eLearning courses. CreateSpace Independent Publishing Platform
DOPUNSKA:
1. Rice, W., Moodle 2.0 E-Learning Course Development, Packt Publishing, 2011
2. Liebowitz, J., Frank M. S., Knowledge Management and E-Learning. Auerbach Publications. 2010.