Opće informacije
Naziv predmeta Ekonomika startup poduzeća
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Objediniti sva znanja koja su potrebna da se pokrene vlastita tvrtka, te koja su potrebna za upravljanje takvom malom startup tvrtkom. Osvijestiti studente o važnosti i mogućnostima poduzetništva, te ogromnog tržišta na koje ICT tvrtke, pa čak i one najmanje, mogu računati – ukoliko imaju kompetencije i ideje.
Osim ovoga, treba upoznati studente s osnovama marketinga, te osnovama poslovnog pregovaranja. Osposobiti ih za samostalan marketinški nastup u svrhu promocije vlastitog startupa. Poseban naglasak staviti na razne oblike e-marketinga

Očekivani ishodi učenja

  • Biti kompetentan odabrati najbolju opciju za pokretanje vlastite tvrtke
  • Pripremiti sve potrebno za osnivanje tvrtke te provesti proceduru osnivanja
  • Organizirati poslovanje tvrtke u smislu poštivanja knjigovodstvenih propisa
  • Komentirati moguće načine pronalaženja angažmana na globalnom ICT tržištu
  • Napisati vlastiti osnovni poslovni plan te ocijeniti potencijalne rizike
  • Upravljati osnovnim pregovaračkim procesom

Sadržaj

Osnove trgovačkog prava (d.o.o. vs. obrt.), način (procedura) osnivanja tvrtke, djelatnosti tvrtke, društveni ugovor; osnove računovodstva – PDV, porez na dobit, porez na tvrtku, obračun plaća, amortizacija, leasing, kupovina opreme… Osnove radnog prava, ugovori o radu, ugovori o djelu, procedura prijave radnika, obveze
poslodavca. Rješavanje odnosa dvaju poslovnih subjekata – ugovori, acceptance, izdavanje fakture. Ekonomika udaljenog poslovanja (načini ugovoranja poslova i plaćanja). CASE Study, kultura startupa, poslovni anđeli, inkubatori, akceleratori, tehnološko-inovacijski centri. Pojam, značaj i ciljevi pregovaranja. Elementi pregovaranja. Načela i strategije pregovaranja. Parametri pregovaračke situacije. Vrste pregovaranja. Određivanje ciljeva. Osnova za diskusiju i prvi prijedlozi. Dostupnost i izvor informacija. Definiranje pregovaračke pozicije. Tehnička pitanja organizacije pregovora. Čimbenici za dobru pripremu pregovora.
Specifične pregovaračke taktike. Poimanje marketinga kao suvremene tržišno usmjerene koncepcije razmjene.
Nastanak i razvoj marketinga, zadaci i njegova primjena u gospodarstvu i društvu. Ciljevi marketinga, aktivnosti i procesi za njegovo ostvarivanje. Potrebe, želje i motivi ponašanja kupaca i potrošača. Uloga, značaj i metode istraživanja tržišta i marketinški informacijski sustav. Planiranje marketinških aktivnosti. Segmentacija tržišta potražnje i diferenciranje proizvoda i usluga. Organizacija marketinških funkcija i aktivnosti. Elementi i činitelji marketinškog spleta-miksa. Upravljanje marketinškom spletom

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Prelas Kovačević, A., Bosnić, I., Britvić, J.: Uvod u ekonomiku poslovanja, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, 2013.