Opće informacije
Naziv predmeta Formalne metode specifikacije
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6
Sati (P+V+S) 15+30+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s konceptom „jezičnog prostora“ što znači transformaciju jednog konkretnog IT sustava od ideje (opisane narativnim, prirodnim jezikom), preko različitih nivoa specifikacije prema konkretnoj implementaciji (sustav razvijen u programskom jeziku i dostupnoj tehnologiji). Osvijestiti studenta da su formalni modeli baza/osnova za programiranje i razvoj sustava u nekom od programskih jezika. Upoznati studenta s modelom automata s konačnim brojem stanja (FSM – finite state machine), te ga upoznati s osnovnom strukturom odvijanja procesa: stabilnost u stanju->ulaz (poticaj)->tranzicija->stabilnost u stanju. Naznačiti mogućnost komunikacije između automata. Kao nastavak FSM modela, obraditi osnove sintakse specifikacijskih jezika SDL (specification and description language – modeliranje procesa) i MSC (message sequence chart – modeliranje međuprocesne komunikacije). Upoznati studenta sa UML jezikom.

Očekivani ishodi učenja

  • Za određeni sustav/proces iz stvarnog svijeta identificirati stabilna stanja kao i ulaze koji uzrokuju tranziciju iz stanja u stanje (analiza sustava).
  • Prepoznati i formalnim metodama (SDL i MSC) napraviti dijagram odvijanja nekog procesa iz stvarnog svijeta (analiza sustava).
  • Prepoznati i formalnim metodama (SDL) opisati međuprocesnu komunikaciju iz stvarnog svijeta (analiza sustava).
  • Za zadani problem generirati SDL dijagram odvijanja procesa te MSC dijagram međuprocesne komunikacije (sinteza sustava).
  • Primjeniti metodu unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti

Sadržaj

Jezični prostor. Modeliranje procesa. Automat s konačnim brojem stanja. Koncept stanje-ulaz-prijelaz-stanje. SDL jezik – stanje, ulaz, zadatak, izlaz, vremenska kontrola, sustav, blok, proces. Komunikacijski kanali i komunikacijske rute. MSC jezik – osnovni konstrukti – stanje, vremenska kontrola, uvjet, međuinstancna komunikacija. Modeliranje procesa konačnim automatom, opis jezicima SDL i MSC. Uvod u UML, osnovne tehnike unificiranog modeliranja. Primjena metoda unificiranog modeliranja na različite poslovne aktivnosti (funkcije i procedure).

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Župan, J., Tkalić, M., Kunštić, M. (1995). Logičko projektiranje digitalnih sustava. Školska knjiga
  • 2. Roff, J. T. (2003). UML: A Beginner’s Guide. McGraw Hill

DOPUNSKA

  • 1. Boogs, W., Boogs, M. (2002). Mastering UML with Rational Rose. Sybex
  • 2. Schach, S. R. (2004). Intro to Object-Oriented Analysis and Design with UML. McGraw Hill