Opće informacije
Naziv predmeta Integracija računala i telefonije
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student bi morao spoznati ispreplitanje računalnih i komunikacijskih tehnologija („telefonija“ nije samo klasična
telefonija, već i VoIP ili neka druga tehnologija), posebice u domeni komunikacijskih kanala sa kupcima (Npr. Call
Center rješenja, Interactive Voice Recognition (IVR) rješenja i sl.).
Student se mora upoznati sa hardverskim zahtjevima za realizaciju CTI paradigme (mrežne kartice, specijalizirani
hardware).
Student treba poznavati princip digitalizacije ljudskog govora, te razlike u formatima koji se prenosi telefonskom
mrežom i na zvučnu karticu računala.
Trebao bi upoznati osnovne produkte koji se mogu integrirati u složenija rješenja, te upoznati načine pristupanja
kućnim telefonskim centralama putem komunikacijskih protokola odnosno preko API-ja.

Očekivani ishodi učenja

 • Prezentirati i analizirati mehanizme pretvorbe analognog govora u digitalni signal te digitalnog prijenosa govora.
 • Usporediti način prijenosa govora u klasičnoj telefonskoj mreži s ISDN mrežom odnosno IP mrežom.
 • Napraviti i analizirati dijagram SIP uspostave sesije i prijenosa govora u realnom vremenu.
 • Usporediti 1st i 3rd party načine upravljanja pozivom.
 • Utvrditi osnovne funkcije IVR sustava i analizirati mogućnosti njihove računalne implementacije.
 • Analizirati SDL dijagram jednostavne usluge unutar IVR sustava.
 • Analizirati mogućnosti integracije CTI rješenja s poslovnim sustavima (npr. CRM)

Sadržaj

Paradigma integracije računala i telefonije (CTI). Prijenos govora u telefonskoj mreži. Prijenos govora u paketskoj
mreži. Rješenja bazirana na CTI: Call Centar rješenja, IVR (Interactive Voice Recognition, …). Hardverski
preduvjeti za realizaciju CTI – telefonija vs. paketska mreža. Prijenos govora paketskom mrežom (VoIP). Produkti
za realizaciju CTI usluga (npr. Envox).

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Bažant, A., i dr., Osnove arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2007

DOPUNSKA

 • 1. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002
Uvjeti za upis predmetaUvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)