Opće informacije
Naziv predmeta Projektiranje informacijskih sustava
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

U ovoj fazi studenti već mogu krenuti s projektiranjem (sintezom) informacijskih sustava.
Želja je da objedine sva znanja koja su već stekli tijekom studija, kako bi mogli od „nule“ razviti informacijski
sustav koji će uključivati barem neke od ovih komponenti:
1. analiza problema i definiranje arhitekture informacijskog sustava na temelju konkretnog, zadanog
problema
2. definiranje podataka, njihovih izvorišta i odredišta
3. definiranje zahtjeva korisnika aplikacije
4. modeliranje baze podataka, odabir konkretne implementacije DB (MSSQL, MySQL, Oracle, MongoDB, …)
5. programsko povezivanje s bazom podataka
6. razvoj grafičkih sučelja (Windows bazirano)
7. razvoj grafičkih sučelja (web bazirano)
8. razvoj „backend“ aplikativnih dijelova (Windows bazirano)
9. razvoj „backend“ aplikativnih dijelova (klasičan web „backend“)

Očekivani ishodi učenja

 • Moći analizirati problem i definirati arhitekturu informacijskog sustava.
 • Opisati sustav koristeći jedan od jezika za modeliranje informacijskih sustava.
 • Definirati podatke, njihovo izvorište i odredište.
 • Modelirati bazu podataka.
 • Na temelju već stečenih znanja razviti „backend“ aplikaciju informacijskog sustava.
 • Na temelju već stečenih znanja razviti grafičko sučelje informacijskog sustava.

Sadržaj

Ciljevi projektiranja programske podrške. Funkcionalna dekompozicija, strukturni prikazi, dijagrami aktivnosti,
stabla i tablice odlučivanja. Projektiranje baza podataka, automatizacija sistemske analize, oblikovanja i
kodiranja. Pregled projekata, strategija testiranja programskog sustava. Standardi programske podrške. Principi
dijaloga računala i korisnika. Način prikaza informacija na izlaznim jedinicama. Programska i korisnička
dokumentacija. Inženjering programske podrške. Životni ciklus programskih proizvoda. Objedinjavanje
sklopovske opreme, operacijskog sustava, programskog jezika i aplikacija. Usporedba tradicionalne i objektne
paradigme.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Grubb, P., Takang, A, A., Software maintenance: concepts and practice, World Scientific Publishing Singapore, 2003.
 • 2. Roger S. Pressman: Software engineering: A Practitioner`s Approach; McGraw-Hill Science; 2009.

DOPUNSKA

 • 1. Steve McConnell: Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction; Microsoft Press; 2004.
Uvjeti za upis predmetaUvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)
 • Osnove web programiranja (III. semestar)
 • Programiranje u .NET okolini (III. semestar)
 • Web programiranje na strani poslužitelja (IV. semestar)
 • Skriptni programski jezici (IV. semestar)