Opće informacije
Naziv predmeta Računalne mreže i mrežne usluge
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6
Sati (P+V+S) 30+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Svaki student će u izradi novih ICT sustava neminovno doći u dodir s komunikacijom. Stoga je nužno u jednom predmetu napraviti presjek svega bitnoga za računalne mreže. Nadalje, cilj predmeta je da student shvati da je svaka mreža, pa tako i Internet, infrastruktura koja služi za pružanje određenih usluga. Najniži stupanj jeste klasična usluga prijenosa govora, ali u današnje vrijeme svjedočimo ogromnom broju vrlo kompleksnih usluga.
Naglasiti da postoji čitav niz usluga koje su bazirane na www tehnologiji ( „usluga nad uslugom“). Te usluge su de facto programska rješenja koja će student izrađivati.
Definirati i opisati Internet kao infrastrukturu za pružanje usluga. Protokolni složaj TCP/IP. Osnovne usluge – arhitektura i implementacija, osnovne usluge vezane prvenstveno za Internet mrežu. Komunikacijski protokoli:
 DNS
 DHCP
 WWW
 E-mail i druge usluge razmjene poruka
 Pristup udaljenim računalima (telnet, ssh, remote desktop connection, VNC,…)
 Sigurnosne usluge
Upoznati studenta sa pojmom „kvaliteta usluge“, te definiranjem Service Level Agreement-a.

Očekivani ishodi učenja

  • Razlikovati mrežu od usluge te prepoznati mrežu kao infrastrukturu za pružanje usluga.
  • Objasniti osnovne komunikacijske protokole u Internet mreži.
  • Nabrojiti slojeve referentnog modela TCP/IP te smjestiti protokole u odgovarajuće slojeve modela
  • Objasniti osnovne usluge koje su dostupne u Internet mreži.
  • Komentirati SLA filozofiju kod pružanja usluga.
  • Nabrojiti neke API-je koji se koriste za programiranje komunikacijskog dijela aplikacije kod implementacije mrežnih usluga

Sadržaj

Lokalne računalne mreže: svrha, vrste, značajke, odabir, primjene, konfiguracije, kabliranje, prednosti, nedostaci.
Aktivni uređaji: repetitori, usmjerivači. Bežične mreže i sobne bežične mreže. Povezivanje računalne opreme serijskom komunikacijom: RS-232, USB. Svojstva, uloga, korištenje, ograničenja. Modemi: vrste, ograničenja, primjena, konfiguriranje. Prijenos podataka telefonskim sustavima. Analogna i digitalna telefonija. ISDN. Mobilna telefonija. Povezivanje, primjene, ograničenja. Globalne računalne mreže: PSDN, ISO-OSI. Internet: organizacija, tehnologija, protokoli: TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, Telnet, http. Mrežne usluge: NFS, mail, www. Sigurnosti, rizici i zaštita računalnih mreža. Mrežno programiranje.

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Jukić, Oliver: Uvod u telekomunikacijske mreže, Visoka škola Virovitica 2013.

DOPUNSKA

  • 1. Bažant, A., i dr. (2009): Osnovne arhitekture mreža. Zagreb: Element
  • 2. Tanenbaum, A.S.: Computer Networks, prentice Hall 2003.