Opće informacije
Naziv predmeta Računalni engleski jezik 1
Studijski program Preddiplomski stručni studij računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+30+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Razumjeti i na poslovnom engleskom jeziku objasniti osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija; razumjeti i interpretirati raznovrsne autentične angloameričke tekstove s temama iz spomenutih područja; prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz specificiranih ekonomskih domena na poslovni
engleski jezik u prikladnom i gramatički točnom obliku.

Očekivani ishodi učenja

  • stvaranje svijesti o značenju poslovnog engleskog jezika u suvremenim računalnim tehnologijama
  • pregled i usvajanje osnovne ICT terminologije na poslovnom engleskom jeziku
  • uspješno tumačenje i korištenje angloameričkih konverzacijskih modela u skladu s navedenim ICT temama
  • uvježbavanje te prikladno i gramatički točno izražavanje osnovnih jezičnih funkcija (nuđenje/potraživanje, uspoređivanje, konstatiranje, argumentiranje, uzrok i posljedica, predlaganje, uvjetovanje itd.) na poslovnom engleskom jeziku
  • kritička prosudba i povezivanje općeg znanja o ICT tehnologijama na hrvatskom s odabranim sadržajima na poslovnom engleskom jeziku
  • pripremljenost za samostalnu osnovnu komunikaciju na engleskom jeziku u domeni ICT tehnologija

Sadržaj

Okvirne teme uključivat će web tehnologije, programske jezike, Internet, osnove telekomunikacija, inovacije, poslovnu komunikaciju, računovodstvo, marketing.
Studenti će čitati i interpretirati autentične specijalističke tekstove na poslovnom engleskom jeziku, te ciljano učiti stručni vokabular vezan uz okvirne teme.

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Santiago Remacha Esteras: INFOTECH – English for computer users, Cambridge Professional English
  • 2. Bartolić, Lj.: Technical English, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  • 3. Bartolić, Lj.: Technical English in Electronics, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

DOPUNSKA

  • 3. Bartolić, Lj.: Technical English in Electronics, Školska knjiga, Zagreb, 1994.