Opće informacije
Naziv predmeta Računalni engleski jezik 2
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (2. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+30+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Ponuditi studentima angloamerički jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama u ICT okruženju. Razumijevanje i vođenje telefonskih poslovnih razgovora, kraće tematske diskusije i efektivnih poslovnih sastanaka na engleskom jeziku. djelotvorno korištenje strukturama i vještinama potrebnim za aktivno sudjelovanje i/ili prezentaciju u poslovnim situacijama

Očekivani ishodi učenja

  • Ovladanost naprednim angloameričkim ICT vokabularom i strukturama
  • osposobljenost sudjelovanja u poslovnim simulacijama i preuzimanju uloga
  • usvajanje znanja i vještina potrebnih za opće distingviranje karakteristika dobrih i loših poslovnih sastanaka
  • usvajanje metodologije uljudnog iznošenje mišljenja, prijedloga i argumenata
  • usvajanje načina prihvaćanja i odbijanja prijedloga
  • sposobnost argumentiranog pismenog/usmenog predstavljanja pojedinca i vlastitih ICT rješenja na poslovnom engleskom jeziku

Sadržaj

Kolegij će obraditi poslovno telefoniranje, sudjelovanje u raspravama i poslovnim sastancima, ICE terminologiju na naprednijem stupnju na poslovnom engleskom jeziku. Poslovne vještine bit će usavršavane uz korištenje najsuvremenije računalne multimedijalne građe i kroz vlastito izrađene prezentacije.

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Santiago Remacha Esteras: INFOTECH – English for computer users, Cambridge Professional English
  • 2. Bartolić, Lj.: Technical English, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  • 3. Bartolić, Lj.: Technical English in Electronics, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

DOPUNSKA

  • 1. Kiš, M., Englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski informatički rječnik, Naklada Ljevak, Zagreb, 2000.