Opće informacije
Naziv predmeta Skriptni programski jezici
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Sati (P+V+S) 15+45+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student treba usvojiti detaljno poznavanje naprednijih koncepata javascript jezika. Student mora moći jasno
razlikovati scenarije za rad s javascriptom na klijentskoj strani (bilo samostalno, uz biblioteke poput jQuery-a, ili
uz novije frameworke), te na serveru (uz uporabu Node.js-a), te poznavati alate za razvoj pisane u ovom jeziku
(Bower, Grunt ili Gulp). Student mora vladati korištenjem alata za unit testing javascript koda, i biti u stanju pisati
unit testove slijedeći općeprihvaćene standarde.

Očekivani ishodi učenja

 • Identificirati tipične dijelove web projekata koji se mogu rješavati skriptnim jezicima
 • Dizajnirati i implementirati client-side javascript aplikaciju uz upotrebu modernog MVC/MVVM/MVW
  frameworka (npr. AngularJS)
 • Testirati javascript aplikaciju i otkloniti eventualne pogreške
 • Implementirati aplikaciju “end-to-end” uz uporabu javascript MVW frameworka za razvoj korisničkog
  sučelja i klijentske funkcionalnosti
 • Podržati aplikativno korištenje resursa REST API sučelja na serverskoj strani
 • Integrirati u aplikaciju Node.js stack na serveru (Express ili alternativa uz odgovarajuću SQL ili noSQL
  bazu podataka).

Sadržaj

Javascript – osnovni i napredni koncepti. Prototipno naslijeđivanje, hoisting, closure, scoping, reference,
namespace. Integracija javascript programskog koda u web aplikacije. AngularJS. MVC/MVVM/MVW framework.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Powers, S., Naučite Javascript, O’Reilly, 2012
 • 2. Flanagan, D., JavaScript: The Definitive Guide: Activate Your Web Pages, O’Reilly, 2011

DOPUNSKA

 • 1. Cameron, D., HTML5, Javascript & jQuery, Cisdal Publishing, 2013
Uvjeti za upis predmeta

Uvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)