Opće informacije
Naziv predmeta Upravljanje projektima
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Osposobljavanje studenta za učinkovito upravljanje projektima korištenjem osnovnih tehnika i pripadajućih
procesa upravljanja projektima. utemeljiti to na praktičnoj IT TenStep metodologiji. Dati studentu temeljna znanja
o vođenju projekata, razviti mu sposobnost iniciranja, planiranja i vođenja projekata. Dati osnovna znanja za
potporu vođenju projekata u skladu s ITIL standardima i odgovarajućom metodologijom.

Očekivani ishodi učenja

  • Kreirati samostalno projektni plan izrade jednog kompleksnog informacijskog sustava
  • Za kreirani projekt samostalno definirati metriku i dokazati valjanost na konkretnom primjeru izvođenja
    projekta
  • Detektirati i razumjeti koji ITIL proces je odgovoran za koju aktivnost unutar IT odjela
  • Usporediti različite ITIL procese
  • Detektirati i analizirati potencijalne rizike projekta
  • Napisani osnovne vrste dokumenata koji su vezani u projektni ciklus (npr. primopredajni zapisnik)
  • Koristiti alat MS project ili neki srodni alat za planiranje projekata

Sadržaj

Sagledavanje vrijednost i metodologije i organizacije posla kao projekta. Identifikacija različitih projektnih uloga i
odgovornosti. Definiranje različitih aspekata projekta. Izrada i održavanje pripadajućeg projektnog plana (MS
Project). Proaktivna identifikacija i upravljanje obuhvatom, predmetima, rizicima i komunikacijom. Identifikacija
odgovarajuće razine zahtijevane kvalitete te upravljanje kvalitetom do te razine. Identificiranje i prikupljanje metrike
kojom se vrednuje kvaliteta i sveukupna uspješnost projekta. Izvršenje revizije financijske i fizičke realizacije bilo
kojeg projekta. ITIL – service support i service delivery function set.

Literatura

OBVEZATNA:
1. Omazić, M. A.: Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.
DOPUNSKA:
1. Buble, M., Metodika organizacijskog projektiranja, Ekonomski fakultet, Split, 1995.
2. Cappela, M. T., Financially Focused Project, J. Ross Publishing, Boca Raton, 2003.
3. Lacković, Z., “Management tehničkih sustava”, Osijek,2005.
4. Lock, D., Project Management, Gower Publishing Co., Hampshire, 2003.