Opće informacije
Naziv predmeta Uvod u ICT tehnologije
Studijski program Preddiplomski stručni studij računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 1. (1. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6
Sati (P+V+S) 30+0+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s osnovama informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Upoznati ga s povijesnim razvojem kako bi se upoznao s ogromnim napretkom tih tehnologija. Postizanje svijesti o trenutnom stanju ICT kao i budućnosti, uz naglašavanje nekih bitnih paradigmi koje će u budućnosti igrati značajnu ulogu, kao što je npr. Internet of things. Dati studentu znanja iz osnova web tehnologija, te mu predočiti Internet kao komunikacijsku infrastrukturu nad kojom se prostire ogroman broj web usluga. Prikazati osnovne Internet usluge i protokole, kao što su DNS, TCP/IP.

Očekivani ishodi učenja

 • Napraviti dijagram von Neumannove arhitekture te ga kritički prosuditi
 • Analizirati povijesni razvoj ICT tehnologija te prosuditi mogućnosti budućeg razvoja istih
 • Identificirati i komentirati neke javne usluge dostupne putem Internet mreže
 • Analizirati utjecaj određenih protokola i usluga na funkcioniranje globalne Internet mreže ili lokalne računalne mreže (TCP/IP, http, DNS, DHCP)
 • Koristiti osnovne alate za rad s multimedijskim dokumentima

Sadržaj

Uvod u povijest razvoja računala. Način rada računala, osnove arhitekture, von Neumannova arhitektura računala. Način izvođenja programa. Sistemski softver. Povijesni razvoj računalnih mreža. Osnove Interneta i mrežnih usluga. Osnovna načela web tehnologija. Multimedija, grafika, zvuk i video – integracija s ICT i programska potpora za manipuliranje tim sadržajima. Uloga baza podataka u računalnim sustavima.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Jukić, O., Špoljarić M., Uvod u građu računala, VŠMTI, Virovitica, 2010
 • 2. Jukić, O., Uvod u telekomunikacijske mreže, VŠMTI, Virovitica, 2013
 • 3. Bažant, A., i dr., Osnove arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2009

DOPUNSKA

 • 1. Ribarić, S., Građa računala, Algebra, Zagreb, 2011
 • 2. Panian, Ž., i dr., Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010
 • 3. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall, 2002