Opće informacije
Naziv predmeta Završni rad
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 12
Sati (P+LV+KV) 0+0+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

 

Očekivani ishodi učenja

Sadržaj